موفقیت چیست ؟

برای بسیاری از انسان ها ، موفقیت (success) در این است که، پول زیادی را به دست آوریم. در واقع جامعه به نظر می رسد کل مفهوم موفقیت را در درجه اول بر اساس میزان پولی که یک فرد کسب می کند، بنا نهاده است. انسان دارای ابعاد متفاوتی است که برای رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را…

قدرت ذهن

قدرت ذهن چیست؟ ذهن انسان قدرتی دارد که می تواند با استفاده از آن با کائنات در ارتباط باشد. این قدرت را همه انسان ها دارا هستند و متعلق به افراد خاص نیست. با استفاده از قدرتی که ذهن دارد، می توانیم هر شرایطی را خلق کنیم و آن را در کنترل خود بگیریم. قدرت ذهن این…

باورهای بنیادین

اساس شخصیت ما را باورهای تثبیت شده ای تشکیل می دهند که از کودکی به ما القا شده اند بی آن که کمترین دلیلی برایشان داشته باشیم. در واقع زمانی این باورها به ما القا شده اند که کمترین دفاع عقلی در برابر آن ها نداشته ایم و تربیت در این دوران هم مانند نقش کردنِ القائات در سنگ است که آن چنان طبیعی به نظر می رسند که به سختی مورد پرسش قرار می گیرند که گفته اند: “العلمُ فی الصِّغَر کانَّقشُ فی الحَجَر”.