مسئولیت پذیری

ایمان و عملکرد

چه چیزی باعث نتایج انسان ها می شود ؟

موفقیت

چرا دیگران با ما بدرفتاری میکنند ؟

قوانین کارما در زندگی

راه سعادت

 چطور بتونیم با تغییر به خواسته هامون برسیم؟

راه سعادت

 لایو شماره 1(چطور به خواسته هامون برسیم ؟)

چرا خیلی ها ثروتمند نمیشن ؟

راه سعادت

قدرت ذهن یا قدرت جسم

نه به تلویزیون

نه به تلویزیون

قانون فرکانس

قانون فرکانس        (ثروت)