تبریک میگم ، خوش آمدید به دوره پیشرفته راه رسیدن به ثروت هم اکنون می توانید ویدیو ها و صوت های دوره  را بصورت آنلاین مشاهده و دانلود نمایید .

با دیدن ویدیو ها و عمل کردن بهشون تغییرات بنیادین در باور های خودتون ایجاد کنید و معجزه ساز زندگی خودتون باشید .

		
		
برای ارسال دیدگاه و یا ارتباط با ما از واتساپ استفاده کنید
Cresta Help Chat
ارسال از طریق واتس اپ

 

جلسه مقدمه راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه مقدمه

 

تایم جلسه : ۳۰:۴۴ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

دانلود و شنیدن فایل صوتی

فایل PDF (تست فقر و ثروت)

موضوع : فایل PDF(تست فقر و ثروت)

 

 

دانلود فایل PDF (تست فقر و ثروت)

جلسه اول راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه اول

 

تایم جلسه : ۴۸:۴۴ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه دوم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه دوم

 

تایم جلسه : ۴۱:۴۳ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه سوم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه سوم

 

تایم جلسه : ۳۲:۱۵ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه چهارم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه چهارم

 

تایم جلسه : ۲۹:۵۲ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه پنجم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه پنجم

 

تایم جلسه : ۳۶:۳۱ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه ششم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه ششم

 

تایم جلسه : ۳۷:۵۵ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه هفتم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه هفتم

 

تایم جلسه : ۳۷:۴۰ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه هشتم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه هشتم

 

تایم جلسه : ۳۶:۴۱ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه نهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه نهم

 

تایم جلسه : ۴۱:۱۵ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه دهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه دهم

 

تایم جلسه : ۴۰:۲۵ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه یازدهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه یازدهم

 

تایم جلسه : ۳۵:۴۵ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه دوازدهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه دوازدهم

 

تایم جلسه : ۳۴:۳۲ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  سیزدهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه سیزدهم

 

تایم جلسه : ۳۶:۴۱ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  چهاردهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه چهاردهم

 

تایم جلسه : ۳۸:۱۱ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  پانزدهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

راه سعادت
راه رسیدن به ثروت

موضوع : جلسه پانزدهم

 

تایم جلسه : ۳۴:۵۶ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  شانزدهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه شانزدهم

 

تایم جلسه : ۲۷:۲۹ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  هفدهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه هفدهم

 

تایم جلسه : ۴۰:۳۷ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  هجدهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه هجدهم

 

تایم جلسه : ۳۵:۵۷ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  نوزدهم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه نوزدهم

 

تایم جلسه : ۲۸:۱۶ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  بیستم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه بیستم

 

تایم جلسه : ۴۰:۲۵ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه  بیست و یکم راه رسیدن به ثروت پیشرفته

موضوع : جلسه بیست و یکم

 

تایم جلسه : ۴۲:۳۹ دقیقه

 

دانلود و مشاهده فایل تصویری

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی