موفقیت چیست ؟

برای بسیاری از انسان ها ، موفقیت (success) در این است که، پول زیادی را به دست آوریم. در واقع جامعه به نظر می رسد کل مفهوم موفقیت را در درجه اول بر اساس میزان پولی که یک فرد کسب می کند، بنا نهاده است. انسان دارای ابعاد متفاوتی است که برای رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را…