باورهای بنیادین

اساس شخصیت ما را باورهای تثبیت شده ای تشکیل می دهند که از کودکی به ما القا شده اند بی آن که کمترین دلیلی برایشان داشته باشیم. در واقع زمانی این باورها به ما القا شده اند که کمترین دفاع عقلی در برابر آن ها نداشته ایم و تربیت در این دوران هم مانند نقش کردنِ القائات در سنگ است که آن چنان طبیعی به نظر می رسند که به سختی مورد پرسش قرار می گیرند که گفته اند: “العلمُ فی الصِّغَر کانَّقشُ فی الحَجَر”.